top of page

הסדרי נגישות קאנטרי 360

 1. קיימים 8 חניות נכים, 2 מהם לרכב גבוה.

 2. יש סימן מוביל לקאנטרי.

 3. דלת כניסה אוטומטית.

 4. מהכניסה יש סימן מוביל אל עמדות הקבלה.

 5. בעמדות הקבלה יש מכשיר עזר לשמיעה, באחת משלוש עמדות השירות הותקנה עמדה נגישה בישיבה.

 6. קיימים משטחי אזהרה לפני ירידה במהלך המדרגות.

 7. קיימים כסאות מותאמים המהווים 10% מהמושבים בקאנטרי.

 8. קיימים תאי שירותים, מקלחות, לנכים.

 9. קיימים מאחזי יד במלתחות ושירותים.

 10. קיימים מושבי הורדה בבריכות הפנימית והחיצונית.

 11. קיימת מעלית בין מפלסי הקומות המובילה לחדר כושר.

bottom of page